Fun Fact

Fun Fact: One bushel of corn ...

One bushel of corn makes 2.8 gallons of ethanol.