Fun Fact

Fun Fact: More than 650 million bushels of corn

Farmers in Kansas grow more than 650 million bushels of corn each year.