Fun Fact

Fun Fact: A bushel of soybeans weighs ...

A bushel of soybeans weighs 60 pounds and produces 11 pounds of oil and 48 pounds of soybean meal.